fbpx

FÖRESKRIFTER (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets författningssamling är en samling av författningar och regler som Arbetsmiljöverket har utfärdat för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för arbetstagare i Sverige. Författningssamlingen innehåller bland annat föreskrifter, allmänna råd och vägledningar som beskriver vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetsplatser när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverkets författningssamling innehåller bland annat regler om:

  • Arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen
  • Användning av personlig skyddsutrustning
  • Kemiska produkter och farliga ämnen på arbetsplatsen
  • Arbetstider och vilotider
  • Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöorganisation

Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att följa reglerna som finns i författningssamlingen för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Föreskrifterna kallas för AFS:ar och kan här laddas ner som pdf:er. De som ni berörs av ska finnas tillgängliga på er arbetsplats.

Anestesigaser (AFS 2001:7)
Föreskrifterna gäller verksamhet där anestesigaser används, främst sjukvård, tandvård och veterinärmedicinsk verksamhet.

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17)
Föreskrifterna gäller för arbetsgivare som ska föra anteckningar om jourtid, mertid och övertid. Arbetsgivare ska göra detta för varje arbetstagare. I bilaga 1 finns även förlagor till journaler.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De bygger på arbetsmiljölagen 1977:1160.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
Föreskrifterna gäller alla som använder lyftanordningar och lyftredskap i arbetet. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)
Föreskrifterna gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar. När en motorkedjesåg eller röjsåg ska användas måste arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna, och sedan vidta nödvändiga åtgärder.

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)
Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8)
Föreskrifterna är ett komplement till de EU-baserade föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, AFS 1998:4. Därigenom förtydligar vi samspelet mellan de svenska reglerna och de EU-baserade föreskrifterna.

Användning av traktorer (AFS 2004:6)
Föreskrifterna gäller jordbruks- och skogsbrukstraktorer som är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 40 kilometer i timmen. Den som arbetar med en traktor ska ha ordentlig kunskap om traktorns konstruktion.

Användning av truckar (AFS 2006:5)
Föreskrifterna gäller användning av truckar och deras utbytbara utrustning. De gäller även andra mobila maskiner med lyftaggregat på plana underlag och annat ändamål än byggnads- och anläggningsarbete.

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1)
Föreskrifterna gäller när du ska använda tryckbärande anordningar, cisterner, lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl i arbetet. De gäller dock inte för trycksatta anordningar i kärnteknisk anläggning.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)
Föreskrifterna gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar, andra tekniska anordningar och på andra arbetsplatser med explosionsfarliga miljöer.

Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
Föreskrifterna behandlar gränsdragningen mot Livsmedelsverkets regler om kyla för livsmedel. De tar bland annat upp krav på lokaler, lufttemperatur, arbetets organisation, ergonomi och skyddsutrustning.

Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8)
Föreskrifterna gäller arbete med fordon och motorer, till exempel reparation, tvättning och skrotning. I vissa delar gäller de även för spårbundna fordon. De ger bland annat regler om lokaler, lyft och avgasutsug.

Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
Föreskrifterna har till syfte att minska skadlig värmebelastning i arbetet. De innehåller regler om att planera, bedriva och följa upp arbetet så att värmebelastningen blir så låg som möjligt.

Arbete med djur (AFS 2008:17)
Föreskrifterna gäller dig som arbetar med djur. De har till syfte att minska antalet olyckor och skador som beror på arbete med djur.

Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11)
Föreskrifterna gäller arbete med försöksdjur. De tar bland annat upp drift av lokaler och utrustning samt hantering av foder och strö. De tar även upp hälsorisker, till exempel allergi, bettskador och infektioner.

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)
Föreskrifterna ställer bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden samt bildskärmsarbetets organisering. I föreskrifterna ingår EU:s minimikrav för bildskärmsarbete

Arbetsanpassning (AFS 2020:5)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7)
Föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv. De innebär att det finns gränsvärden för optisk strålning och krav på att arbetsgivaren ska utbilda sin personal samt analysera och dokumentera den strålning de utsätts för.

Asbest (AFS 2006:1)
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6)
Föreskrifterna gäller för arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1)
Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm och mineral. De tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning.

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)
Föreskrifterna innehåller regler och anvisningar för olika slags besiktning av lyftanordningar. De gäller till exempel grävmaskiner, fordonskranar, hissar, lingångar och kranar.

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3)
Föreskrifterna innehåller regler och instruktioner för besiktning av trycksatta anordningar. De gäller inte gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara brandsläckare.

Blybatterier (AFS 1988:4)
Föreskrifterna handlar om laddning och underhåll av blybatterier för drivning av fordon och mobila maskiner. Blybatterier medför flera risker, därför är det viktigt att hantera dem rätt.

Buller (AFS 2005:16)
Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. De kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning och riskbedömning.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5)
Föreskrifterna om cytostatika gäller inom all hälso- och sjukvård, omsorg, apotek och veterinärmedicin, samt forskning och utbildning. Föreskrifterna tar upp riskbedömning, hantering, skyddsutrustning med mera.

Dykeriarbete (AFS 2010:16)
Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.

Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3)
Föreskrifterna om elektromagnetiska fält började gälla den 1 juli 2016. De avser att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som uppstår vid exponering för elektromagnetiska fält.

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41) (upphävda)
Dessa föreskrifter är upphävda och har ersatts av föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2). Enkla tryckkärl som har släppts ut på marknaden före de nya föreskrifterna började gälla får även efter detta tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk om de följer reglerna i föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2)
Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41)

Ensamarbete (AFS 1982:3)
Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §).

Frisörarbete (AFS 1985:18)
Föreskrifterna om frisörarbete gäller bland annat lokaler, belysning, golv, kundstol, arbetsstol och arbetsutrymme. Det finns även regler för verktyg och kemiska preparat. Föreskrifterna har utförliga kommentarer.

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5)
Förbudet mot ledade skärverktyg gäller verktyg som består av flera sammankopplade metalldelar, och som är avsedda för bärbara röjsågar. Föreskrifterna bygger på ett direktiv från EU-kommissionen (2006/42/EG).

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Gaser (AFS 1997:7)
Föreskrifterna gäller för all verksamhet där gaser hanteras. Föreskrifterna reglerar i första hand akuta faror vid hantering av gaser och vem som får göra det. De tar upp säker hantering vid fyllning och tömning samt förvaring av gaser.

Gasflaskor (AFS 2001:4)
Föreskrifterna gäller förvaring, fyllning och användning av gasflaskor. Föreskrifterna gäller inte flaskor som huvudsakligen är avsedda för användning i luftfartyg eller i krigsmaterial. (Övriga undantag finns i § 1.)

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)
Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare gäller i all verksamhet. Arbetsgivarens ansvar gäller arbetstagare som fått barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras och som har underrättat arbetsgivaren om det.

Hamnarbete (AFS 2001:9)
Föreskrifterna för hamnarbete gäller inom hamnområde, redd eller motsvarande. De tar till exempel upp lastning, lossning, förtöjning och bunkring av fartyg, godshantering, terminalarbete och hantering av fartygsförråd.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Denna föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018.

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20)
Föreskrifterna gäller flygpersonal i företag som driver luftfart med tillstånd av svenska myndigheter. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Högtryckssprutning (AFS 1994:54) (upphävd)
Föreskrifterna gäller allt arbete med rengöring, rensning eller skärning som utförs med stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar som har högre sprutvattentryck än 25 bar

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2)
Föreskrifterna om genmodifierade mikroorganismer (GMM) syftar till att skydda både hälsa och miljö. Det finns regler om skyddsåtgärder, dokumentation, anmälan och tillstånd.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)
Föreskrifterna (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön började att gälla den 2 november 2015 och är fristående föreskrifter som följer uppbyggnaden i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Reglerna har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder. Dessa föreskrifter ersätter de tidigare föreskrifterna (AFS 1992:16) om kvarts.

Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16) (Upphävda)
Föreskrifterna gäller maskiner för tillverkning av papper och kartong, samt maskiner för tillverkning av cellulosamassa. De innehåller bestämmelser för utformning av såväl maskiner som hjälpmedel och instruktioner.

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10)

Föreskrifterna gäller inte för nya maskiner som släpps ut på marknaden. Texten kan dock vara nödvändig för dig som använder en äldre maskin och ska tillämpa föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3)
Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

Mast- och stolparbete (AFS 2000:6)
Föreskrifterna för mast- och stolparbete gäller master, stolpar, stag, strävor, tillträdesanordningar och stolpskor. Föreskrifterna tar upp sådant som utbildning, utrustning och medicinsk kontroll vid höjdarbete.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)
Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1 (upphävd)
Föreskrifterna handlar om de säkerhetsåtgärder som krävs när det finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Det handlar om allt från riskbedömning och planering till skyddsutrustning och rapportering av oönskade händelser. För vissa verksamheter behövs anmälan eller tillstånd.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)
Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8)
Föreskrifterna gäller personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck (läcksökning, täthetsprovning, tryckprovning och sprängprovning). Föreskrifterna gäller inte vid pumpning av hjul och däck.

Rök- och kemdykning (AFS 2007:7)
Föreskrifterna för rök- och kemdykning är till för att förebygga ohälsa och olycksfall hos de personer som arbetar med detta. Föreskrifterna innehåller regler för utrustning, hälsokontroll, utbildning och övning.

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14)
Föreskrifterna handlar om hur fall på arbetsplatser kan förebyggas så att olyckor kan undvikas. Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till en lägre nivå.

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15)
Föreskrifterna innehåller regler för hur arbetsgivare och andra berörda ska förebygga skador genom ras. Med ras menas dels ras av gods, sten, massor och liknande, dels ras och vältning av föremål och anordningar.

Skyltar och signaler (AFS 2008:13)
Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats.

Smittrisker (AFS 2018:4)
God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5)
Föreskrifterna gäller all smältning och gjutning av metall, samt kringliggande verksamhet som hantering av slagg med mera. Här finns regler om arbetslokaler, riskhantering, skyddsutrustning, ventilation och arbetsställningar.

Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9)
Föreskrifterna gäller svetsning och termisk skärning i metalliska material. Reglerna berör till exempel skydd mot svetsrök, farlig spänning, optisk strålning samt brand och explosion.

Sprängarbete (AFS 2007:1)
Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där sprängämnen, krut, tändmedel eller gasgenererande kompositioner används. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3)
Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.

Ställningar (AFS 2013:4)
Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för placering och dimensionering.

Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1)
Föreskrifterna gäller all verksamhet där syntetiska oorganiska fibrer hanteras, inklusive verksamheter som hanterar material som innehåller sådana fibrer. Här finns regler om lokaler, isolering, renhållning och skyddsutrustning med mera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)
Föreskrifterna gäller utrustning och arbete där personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är gjorda för att lyfta personer. Sådana lyft får endast ske tillfälligt och under vissa förutsättningar.

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2)
Föreskrifterna gäller för konstruktion, tillverkning och uppförande av behållare, rörledningar och anläggningar. De tar upp klassning av behållare och rörledningar, säkerhetskrav och kontroll samt leveransdokumentation och märkning.

Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4) (Upphävda)
Dessa föreskrifter upphävdes den 19 juli 2016 och ersattes med nya föreskrifter om tryckbärande anordningar (AFS 2016:1). Tryckbärande anordningar eller aggregat som släpptes ut på marknaden före den 19 juli 2016 i enlighet med AFS 1999:4 får dock tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1)
Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 2015:6)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk (AFS 2007:8)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (AFS 2009:10)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (1989:10).

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme (AFS 2014:39)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser (AFS 2005:23)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel (AFS 2008:18)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk (AFS 2014:35)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa (AFS 2009:1)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 2009:9)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling (AFS 2007:4)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning (AFS 2005:4)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 2008:14)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 2008:12)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 1986:11)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) (AFS 2006:3)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler).

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 2007:9)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 1988:6)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning (AFS 2018:10)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning. Föreskrifterna upphävs utan följdändringar i andra föreskrifter. Aktuella krav täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll (AFS 2008:2)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg, (AFS 2010:2)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 2014:37)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 1986:26)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 1984:2)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om avloppsanläggningar (AFS 2014:36)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om avloppsanläggningar (AFS 1984:15)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 2009:11)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 1983:18)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 1984:3)

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om manhål på vissa behållare (AFS 2014:38)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om manhål på vissa behållare.

Upphävande av föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2014:44)
Upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2014:44)

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17)
Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter (gäller utrustning som kommit ut på marknaden före 21 april 2018)
Föreskrifterna innehåller EU:s krav på personlig skyddsutrustning. Dokumentet innehåller utöver regler från EU:s produktdirektiv även allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna.

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (Upphävda)
Dessa föreskrifter är upphävda från och med 20 april 2016 och har ersatts av föreskrifterna om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4). Produkter som har släppts ut på marknaden före detta datum i enlighet med föreskrifterna AFS 1995:5 om utrustningar för explosionsfarlig miljö får även efter detta datum tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4)
Föreskrifterna reglerar icke elektrisk utrustning och gäller från och med den 3 maj 2016.

Vibrationer (AFS 2005:15)
Föreskrifterna gäller arbetsmiljöer där man kan utsättas för vibrationer. De innehåller regler om riskbedömning och åtgärder, information och utbildning samt medicinska kontroller som arbetsgivaren måste erbjuda.

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
Föreskrifterna om våld och hot tar bland annat upp utformning av arbetsplatser, utbildning, stöd och handledning, ensamarbete och värdetransporter. Här finns också förslag på säkerhetsrutiner och åtgärder vid risker.