fbpx
Kompetensutveckla.se

ARBETSMILJÖANSVAR

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Många tror att arbetsmiljöansvar och straffansvar är samma sak.

Arbetsmiljöansvaret ligger ofta på en juridisk person, till exempel ett bolag, en kommun eller ett landsting. Det kan också ligga på en fysisk person exempelvis om han eller hon driver ett eget företag under enskild firma.

Det är ledningen som ska se till att arbetsmiljöarbetet fungerar. I större företag är det styrelsen och vd. Detsamma gäller för ledningen i offentlig verksamhet, då kan det vara en generaldirektör som har samma ansvar. Ledningen kan och brukar lämna över denna uppgift till någon annan. Den som får uppgiften måste då också få resurser och befogenheter för att sköta uppgiften. Ledningen måste ändå alltid övervaka att arbetsmiljöarbetet fungerar och ingripa om det går snett.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön, men det finns även andra som kan ha ansvar. Det gäller exempelvis den som:

  • Levererar en maskin eller kemiska produkter till en arbetsplats.
  • Installerar en maskin på en arbetsplats eller.
  • Hyr ut en lokal där personal ska arbeta.

Även om ansvaret är delat så minskar inte arbetsgivarens ansvar. Det innebär till exempel att arbetsgivaren är den som måste se till att utrustningen underhålls och hanteras på ett säkert sätt eller att kemiska produkter används på ett säkert sätt.

Den som hyr in personal utifrån på en arbetsplats ansvarar för att arbetsmiljön och all utrustning inte innebär några risker för dem som arbetar där. Ansvaret gäller både för den ansvariges egna anställda och för dem som bara arbetar där tillfälligt.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det är ledningen som bestämmer hur arbetsuppgifter och befogenheter ska fördelas. Den som inte har befogenheter att rätta till en brist i arbetsmiljön har inte heller något ansvar för att få bort bristen. Det enda den behöver göra är att anmäla bristen till sin överordnade chef. Om personen däremot har befogenhet att avbryta arbetet kan han eller hon göra det i väntan på att bristen ska rättas till. Den chef som inte fått befogenheter kan ändå straffas om det händer en olycka på hans eller hennes arbetsplats. Det räcker att de har blivit utsedda till chefer med fullt ansvar för en arbetsplats. Om det sker en olycka är det domstolen som avgör vem som ska dömas.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet.
Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

 

Dela Innehållet