fbpx
Kompetensutveckla.se

ARBETSPLATSENS UTFORMNING

För att kunna utöva sitt arbete, så krävs det att man har en arbetsplats, som är till för ändamålet. Det kan vara ett kontor, verkstad, sitt eget hem, ett jordbruk m.m.

Gemensamt för alla arbetsplatser är att arbetstagarna och andra som påverkas av arbetsplatsen ska ha en säker arbetsmiljö och därför så finns det regler som styr utformandet av arbetsplatserna, dessa finns i föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). De lagar och föreskrifter som finns påverkar byggandet och utformningen av arbetsplatserna.

För att kunna tillgodo se arbetstagarnas intressen skall till exempel skyddsombuden vara med i utformningen av nya lokaler eller ombyggnationer. Föreskrifterna bestämmer faktorer som luftkvalité, belysning, buller, ergonomi, utrymning med mera. Syftet med reglerna är att förebygga olycksfall och ohälsa, men även för att skapa den goda arbetsmiljön för att öka bland annat trivseln.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet