fbpx
Kompetensutveckla.se

ARBETSTAGARE - MEDARBETARE

Ett lyckat arbetsmiljöarbete kräver att alla är involverade, både ledning, chefer och medarbetare. Medarbetare har rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö. Som medarbetare kan man rapportera brister och risker i verksamheten via olika forum som arbetsgivaren skapat, exempelvis arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och tillbudsrapportering.

Varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet.

Som medarbetare och arbetstagare ska man följa de rutiner och instruktioner som arbetsgivaren skapat. Om en medarbetare väljer att inte följa dessa kan person i fråga vid allvarliga fall skiljas från sin tjänst då arbetsgivaren inte kan garantera en säker arbetsmiljö för medarbetaren eller medarbetarens kollegor.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet