fbpx
Kompetensutveckla.se

BULLER

Oönskat ljud eller så kallat buller är ett arbetsmiljöproblem som drabbar många i arbetslivet. De flesta verksamheter drabbas på ett eller annat sätt av störande eller rent av skadligt ljud.

Buller kan ge den som blir utsatt för det, tillfälliga eller bestående skador, men kan även påverka arbetet negativt i andra avseenden som till exempel så kan man bli tröttare och mer stressad, vilket kan leda till olyckor. Människor påverkas olika av ljud och både fysiska- och psykiska faktorer påverkar människans känslighet mot (o)ljud.
Buller kan även göra att man inte hör andra saker som till exempel varningssignaler eller andra farliga situationer. Instruktioner kan missuppfattas, som då kan leda till en olycka.

För att förebygga ohälsa och olyckor skall man försöka ta bort det oönskade ljudet och då är inte någon form av hörselskydd första hands alternativet, utan man skall försöka ta bort ljudet genom till exempel kapsla in en maskin, använda ljudabsorberande tak- och/eller väggplattor, använda sig av maskiner som har en lämpligare ljudbild och så vidare.

Om man utsätts för farliga ljudnivåer i arbetet så har man rätt att genomföra hörselundersökningar med lämpliga intervaller.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska du kontakta din närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan du kontakta ditt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet