fbpx
Kompetensutveckla.se

BYGGHERRE

Vid byggande, markarbeten och rivning är det byggherren som har ansvar för att lagar, förordningar, föreskrifter samt beslut följs. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggverksamheten och den färdigställda byggnaden uppfylls gällande föreskrifter och att tillsyn samt kontroll genomförs på ett korrekt sätt. Byggherren ska också säkerställa att det finns god kompetens och resurser för att genomföra bygg eller anläggningsprojektet, och är bland annat skyldig att utse en kontrollansvarig enligt PBL.

Byggherre behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person. Exempelvis en kommun, en myndighet, ett företag eller en förening. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, rivnings-, byggnads- eller markarbeten.

Detta framgår i PBL (plan- och bygglag 2010:900 1 kap 4 §)

Vad ansvarar byggherren för?

Enligt de kravs som ställs utifrån Plan- och bygglag 2010:900 10 kap 5 § är det byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller också om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Fler krav ställs i plan- och bygglagen (PBL) och dess föreskrifter. Byggherren ska se till att lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Byggherren kan också ha skyldighet enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter. Detta ansvar regleras i separat lagstiftning och inte i PBL.

Byggherren kan ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter. Ansvaret regleras i sådana fall i dessa och inte i PBL. Det är vanligt förekommande att en byggherre har civilrättsliga åtaganden, dessa tas ofta fram i gemenskap med beställare där man ingår i avtal. Detta för med sig att byggprocessen får två spår. Ett offentligrättsligt som fler PBL och ett civilrättsligt som vanligtvis följer något av de i branschens vanligast förekommande standardavtalen.

Dela Innehållet