fbpx
Kompetensutveckla.se

ID06

ID06 är en standard för identitets- och tillträdeskontroll som används inom byggbranschen i Sverige. Standarden har utvecklats av Byggbranschen och Arbetsgivarverket tillsammans med en rad andra intressenter och myndigheter. Syftet med ID06 är att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatser genom att säkerställa att alla personer som vistas där är behöriga och har genomgått en identitetskontroll.

Personligt

Kortet är en personlig identitetskort som utfärdas till anställda och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatser i Sverige. Kortet innehåller information om användarens identitet, behörighet och yrkeskompetens, samt en bild och en digital signatur för att säkerställa att kortet inte kan förfalskas. ID06-kortet är obligatoriskt för alla som arbetar på byggarbetsplatser som omfattas av standarden.

Fördelar ID06

En av de stora fördelarna med kortet är att det gör det lättare att kontrollera vem som har tillträde till byggarbetsplatsen och vilka som har behörighet att utföra olika arbetsuppgifter där. Kortet fungerar som en legitimationshandling som visar att användaren har genomgått en identitetskontroll och har rätt behörighet att utföra sitt arbete på platsen. Detta minskar risken för olyckor och arbetsplatsrelaterade brott genom att bara behöriga personer tillåts vistas på arbetsplatsen.

ID06-kortet har också andra fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare. Kortet fungerar som ett verktyg för att hantera löner, fakturering och andra administrativa uppgifter i samband med anställning i byggbranschen. Arbetsgivare kan använda ID06-kortet för att registrera närvaro och arbetstid, vilket underlättar hanteringen av löner och andra ersättningar. Anställda kan använda kortet för att visa sin yrkeskompetens och bevisa sin erfarenhet och utbildning inför potentiella arbetsgivare.

Tillförlitligt

ID06-systemet är också utformat för att vara säkert och tillförlitligt. Alla kort utfärdas av en auktoriserad leverantör och måste godkännas av ID06 AB innan de kan användas. Korten innehåller också avancerad teknik för att skydda mot förfalskning, såsom RFID-teknik och en unik digital signatur för varje kort.

Sammanfattningsvis är syftet med kortet att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatser genom att säkerställa att alla personer som vistas där är behöriga och har genomgått en identitetskontroll. ID06-kortet fungerar som en legitimationshandling

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Vill du läsa mer?

Hemsida för ID06

kompetensutveckla id06
Dela Innehållet