fbpx
Kompetensutveckla.se

NATTARBETE

Med nattarbete avses den som:

  1. Normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan klockan 22.00 och 06.00.
  2. Troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan klockan 22.00 och 06.00. Kravet gäller inte för den som under ett år har en eller flera anställningar med nattarbete, där anställningstiden totalt understiger 3 månader.

Vid skift- och nattarbete så påverkas sömnen negativt, möjligheten att äta rätt försämras och det är inte ovanligt att detta går över det sociala samspelet med familj, vänner och arbetskamrater. Undersökningar visar på ett starkt samband mellan skift- och nattarbete och ohälsa.

Under natten så försämras omdömes- och reaktionsförmågan, sockret i kroppen minskar vilket leder till ökad trötthet och kroppstemperatur och matsmältningsförmåga går ner. Detta även hos individer som uppger att de gillar nattarbete.

Alla som arbetar natt ska erbjudas läkarundersökning, detta i regleras i Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och det ska ske enligt följande:

  1. Innan arbetstagaren sysselsätts i nattarbete vid nyanställning.
  2. Inom 3 månader om byte sker från dagarbete till nattarbete.
  3. Inom 3 månader om byte sker från dagarbete till skiftarbete där nattarbete ingår.
  4. Återkommande med intervall vart sjätte år för medarbetare som ej fyllt 50 år och vart tredje år för medarbetare som fyllt 50.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet