fbpx
Kompetensutveckla.se

REGIONALT SKYDDSOMBUD/RSO

Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud eller RSO. Ett regionalt skyddsombud har till mångt och mycket samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud och företräder de arbetstagare som är medlemmar i det regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.

Det regionala skyddsombudet har rätt att företräda arbetstagarna på arbetsställen där det finns lokala skyddsombud och det som krävs för att det regionala skyddsombudet ska ha befogenhet är att det minst finns en medlem i regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsstället. Finns det en skyddskommitté så får dock inte det regionala skyddsombudet företräda arbetstagarna.

Det regionala skyddsombudet kan också stödja det ordinarie skyddsombudet, till exempel när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs till arbetsgivaren.

Det regionala skyddsombudet kan också:

  • övervaka skyddet mot olycksfall och ohälsa samt delta i planeringen av förändringar i verksamheten
  • verka för att arbetsgivaren är medveten om sitt ansvar och skyldigheter
  • stödja det lokala skyddsombudet
  • verka för att det utses lokala skyddsombud
  • medverka vid utbildning av lokala skyddsombud och arbetsledare.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö.

Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Dela Innehållet