fbpx
Kompetensutveckla.se

SAMVERKAN

När arbetsgivaren och arbetstagarna arbetar tillsammans för att uppnå en bra arbetsmiljö kallas det för samverkan. För att få till ett bra arbetsmiljöarbete så krävs det samverkan.

Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger alltid hos arbetsgivaren men för att arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt så är det ett måste att arbetstagare och skyddsombud hjälper till. Det är viktigt att få med sig medarbetarna då det är dem som arbetar ute i fält eller i produktionen som oftast stöter på de risker som finns i arbetet.

Som arbetsgivare så bör man ha rutiner för samverkan och olika samverkansforum där arbetstagarna och arbetsgivaren kan diskutera arbetsmiljöfrågor. Skyddskommitté, Arbetsplatsträffar (APT) och medarbetarsamtal är exempel på sådana.

Kollektivavtalet, när ett sådant finns reglerar ofta formerna för samverkan. Även om det inte finns ett kollektivavtal sa har medarbetarna rätt till inflytande och detta regleras i Arbetsmiljölagen.

Ansvar för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö.

Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet.
Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet