fbpx
Kompetensutveckla.se

SKYDDSKOMMITTÉ

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas en skyddskommitté eller en arbetsmiljökommitté på arbetsplatser som sysselsätter minst 50 arbetstagare regelbundet. En skyddskommitté är en arbetsgrupp som ska bestå av ledamöter som representerar både arbetsgivaren och arbetstagarna. På mindre arbetsplatser kan det också finnas skyddskommittéer om arbetsgivaren eller arbetstagarna begär det.

Minst en ledamot ska vara skyddsombud och utses av arbetstagarna medan ordföranden och sekreteraren utses av arbetsgivaren. Ett krav är att skyddskommittén ska träffas minst var tredje månad för att komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet – sådant som rör hela företaget.

Skyddskommittén behandlar de mer övergripande och principiella frågorna. Att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens i en gemensam grupp påverkar förstås arbetsmiljön positivt eftersom alla på företaget får en gemensam grund och arbetar mot samma mål. Skyddskommittén kan behandla frågor såsom företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation. Riskbedömningar och framtagande av handlingsplaner är också sådant som kan behandlas i skyddskommittén.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö.

Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet.
Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet