fbpx

KOMPETENSUTVECKLA ÄR GODKÄND AFA– UTBILDARE

Passa på att utbilda er personal. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Chefer behöver ha både personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter för att kunna ta del av stödet. Stödet gäller endast chefernas kostnad när det gäller grundutbildning – dock kan man få en högre procent om skyddsombud och arbetsmiljöombud deltar gemensamt med chefer.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stödet och satsningen pågår fram till och med 2023 med start 1 januari 2021. Stödet administreras av AFA Försäkring och ansökningar görs via dem, pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Målsättningen är att fler privata företag inom näringslivet ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom arbetsmiljö. Arbetsgivarna kan få stöd för ett flertal arbetsmiljöutbildningar. Det kan vara allt från fysisk arbetsmiljö som exempelvis kemiska arbetsmiljörisker till psykosocial arbetsmiljö, samverkan, krishantering eller hot och våld.

AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan på AFA Försäkrings hemsida.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

ansokningsprocess_samu

Snabba frågor och svar om AFA stöd

Arbetsgivare inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda och har minst en anställd kan söka om stödet.
Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud.
Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer.
Stödet omfattar grund- och vidareutbildning.
Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Dock senast 2 månader efter utbildningens slut om ansökan gjorts i förväg, om retroaktiv ansökan ska göras inom 4 månader efter avslutad utbildning. Efter avslutad utbildning ska deltagarna besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.
Ansökan öppnar 1 januari 2021. Ansökan kan göras för utbildningar som genomförs från och med 1 januari 2021. Förhandsbesked om stöd för planerad utbildning kan bara ges för utbildningar som genomförs inom 4 månader från ansökningsdatum. Däremot betalas ersättningen ut först i efterhand, eftersom vi baserar ersättningen på den faktura som ni fått från utbildningsanordnaren. Utbildningsdeltagarna ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut. Vid ansökan via förhandsbesked ska ansökan om utbetalning av ersättning göras inom 2 månader efter avslutad utbildning.
Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas. Varje ansökan kommer behandlas individuellt.
Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara AFA Försäkring tillhanda senast fyra månader efter avslutad utbildning.
Ersättning ges för utbildningskostnad för chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.
7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer 5600kr om utbildningen är 2 dagar 3500kr om utbildningen är 1 dag Maximalt ersättningsbelopp för utbildning där antingen chefer eller skyddsombud deltar är: 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer 4000kr om utbildningen är 2 dagar 2500kr om utbildningen är 1 dag. Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år. Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.
Utbildningen ska hållas av en ansluten utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare. Som utbildningsarrangör eller företag kan man ansöka om att bli utbildningsanordnare. AFA Försäkring rekommenderar inte specifika utbildningsanordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.
Se svar under frågorna ”Går det att ansöka i förväg?” och ”Går det att ansöka retroaktivt?”
Efter genomförd utbildning skickar AFA Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla anställda som stöd har beviljats för. Enkäten skickas som en länk till ett formulär som den anställde fyller i digitalt. Obs! Tänk på att enkäten skickas ut efter genomförd utbildning. Det innebär att du måste ange rätt datum för kursen, så att enkäten skickas ut till medarbetaren vid rätt tillfälle. Vi kan betala ersättning till arbetsgivaren när vi har fått in enkätsvar från de flesta av de anställda som har fått enkäten.

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet, ladda ner villkoren: Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning