fbpx
risker med vibrationer

RISKER MED VIBRATIONER PÅ ARBETSPLATSEN

Vibrationer är en vanlig förekomst på många arbetsplatser, men de kan utgöra en potentiell hälsorisk för arbetstagare. Riskerna med vibrationer varierar beroende på flera faktorer, inklusive intensitet, frekvens och exponeringstid. För att säkerställa arbetstagarnas hälsa och välbefinnande är det avgörande att förstå och hantera dessa risker. vilka är riskerna med vibrationsexponering och vilka är de åtgärder som kan vidtas för att minimera dem.

Risker med Vibrationer

 1. Vibrationsrelaterade sjukdomar: Långvarig exponering för kraftiga vibrationer kan leda till specifika medicinska tillstånd. Två av de mest välkända är Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS) och Whole Body Vibration Syndrome (WBVS).
  • HAVS kan resultera i symtom som domningar, stickningar och försämrad känsel i händerna. Detta tillstånd påverkar ofta arbetstagare som använder handhållna vibrerande verktyg.
  • WBVS kan påverka inre organ och orsaka ryggsmärtor och muskuloskeletala besvär. Arbetstagare som utsätts för helkroppsvibrationer, till exempel genom att köra tunga fordon eller maskiner, löper större risk för detta tillstånd.
 2. Muskuloskeletala besvär: Vibrationer kan öka risken för muskuloskeletala besvär, inklusive ryggsmärtor och ledproblem. Detta är särskilt relevant när arbetet innebär långvarig exponering för vibrationer, som i fallet med förare av tunga maskiner eller fordon.
 3. Cirkulationsproblem: Vibrationsexponering kan störa blodcirkulationen, vilket i sin tur kan resultera i fingerskador och en förlängd återhämtningstid från skador. Minskad blodcirkulation kan även påverka kroppsdelar som exponeras för vibrationer och försämra sårläkning.
 4. Neurologiska problem: Kraftiga vibrationer kan påverka nervsystemet och ge upphov till symtom som huvudvärk, yrsel och domningar i extremiteterna. Detta kan vara mycket obehagligt för arbetstagare och kan påverka deras arbetsförmåga.
 5. Minskad produktivitet och arbetskapacitet: Förutom de direkta hälsoeffekterna kan vibrationer även leda till minskad produktivitet och arbetskapacitet hos arbetstagare. Trötthet och obehag orsakade av vibrationsexponering kan påverka prestationen och effektiviteten på arbetsplatsen.
 6. Förvärrande av befintliga tillstånd: Personer med befintliga hälsoproblem, såsom ryggproblem eller kärlsjukdomar, kan uppleva att deras tillstånd förvärras av vibrationsexponering. Det är därför viktigt att ta hänsyn till individuella riskfaktorer.
 7. Förändringar i arbetsmiljön: Utöver de individuella hälsoeffekterna kan vibrationsrelaterade problem också medföra förändringar i arbetsmiljön. Detta kan inkludera ökad bullernivå och ökad stress, vilket kan ha negativ påverkan på arbetstagarnas allmänna hälsa och välbefinnande.

Åtgärder för Att Minska Risker med Vibrationer

För att skydda arbetstagare och minimera riskerna med vibrationsexponering är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder och följa säkerhetsföreskrifter. Här är några viktiga åtgärder som arbetsgivare och arbetstagare kan ta:

 1. Riskbedömning: Genomför riskbedömningar baserade på de specifika arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. Detta innebär att man noggrant utvärderar och förstår de potentiella farorna med vibrationer på arbetsplatsen.
 2. Följa gränsvärden: Följ fastställda gränsvärden och insatsvärden för vibrationsexponering. Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur mycket vibration arbetstagare kan utsättas för utan att riskera sin hälsa.
 3. Informera om skyddsåtgärder: Informera arbetstagarna om de skyddsåtgärder som vidtas för att minimera riskerna från vibrationer. Detta inkluderar användning av personlig skyddsutrustning (PSA) som handskar och dämpade verktyg.
 4. Ergonomiska åtgärder: Implementera ergonomiska åtgärder som kan minska vibrationsexponeringen, som till exempel användning av anti-vibrationshandskar, vibrationsdämpade stolar och isolerade vibrationskällor.
 5. Arbetsrutiner: Tillhandahåll tydliga arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer. Detta inkluderar att erbjuda konkreta råd om hur arbetstagare kan undvika risker och följa säkerhetspraxis.
 6. Utbildning: Utbilda arbetstagarna om hälsoriskerna med vibrationsexponering. Det är viktigt att de förstår riskerna och vet hur de kan skydda sig själva. Vi erbjuder utbildningen eVIBRATIONER som är en distansutbildning.
 7. Identifiering och rapportering av skador: Förklara hur arbetstagarna kan identifiera och rapportera tecken på skador som kan vara relaterade till vibrationer. Snabb upptäckt och rapportering är avgörande för att förhindra allvarliga konsekvenser.
 8. Medicinska kontroller: Informera arbetstagarna om när de har rätt tillsjukvårdskontroller och varför detta är viktigt. Det är nödvändigt att säkerställa att de får den nödvändiga medicinska vården om de skulle drabbas av vibrationsexponeringsrelaterade problem.
  1. Arbetstagarnas deltagande: Uppmuntra arbetstagare att vara delaktiga i processen för att identifiera och minska vibrationsexponering. De kan ge värdefull insikt i arbetsplatsens specifika utmaningar och hjälpa till att utforma effektiva lösningar.
  2. Kontinuerlig övervakning och utvärdering: Implementera ett system för kontinuerlig övervakning av vibrationsexponering och utvärdering av dess effekter på arbetstagarnas hälsa. Detta gör det möjligt att anpassa åtgärder och säkerställa att de är effektiva.
  3. Uppdaterade riktlinjer och teknik: Följ utvecklingen inom området och se till att riktlinjer och teknik för att minska vibrationsexponering är uppdaterade och följer bästa praxis.
  4. Samråd med experter: Om arbetsplatsen har komplexa vibrationsexponeringsproblem, överväg att konsultera experter inom området för att utveckla och implementera lämpliga åtgärder.

  Sammanfattningsvis är riskerna med vibrationsexponering på arbetsplatsen mångfacetterade och potentiellt skadliga för arbetstagares hälsa och välbefinnande. Genom att följa säkerhetsföreskrifter, implementera lämpliga kontroller och ergonomiska åtgärder, samt genomföra utbildning och medvetenhet om vibrationsexponering, kan arbetsgivare hjälpa till att minimera dessa risker och skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för alla.

  Det är viktigt att betona att varje arbetsplats kan ha sina unika utmaningar när det gäller risker med vibrationer och därför krävs individuella åtgärder och lösningar. Arbetstagare och arbetsgivare bör arbeta tillsammans för att identifiera och hantera dessa risker på bästa sätt och säkerställa att alla arbetstagare kan utföra sina uppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet