fbpx
VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET

Förebyggande Arbete

Våld och hot på arbetet, ett dolt problem. Enligt en ny rapport från arbetsmiljöverket påvisas att en av tio män och två av tio kvinnor uppgett att de utsatts för våld och hot i sitt arbete under de tolv senaste månaderna. Belastningen av att oroa sig för våld och hot i arbetet ger en psykisk stress och kan skapa psykiska besvär för den anställda, detta ger negativ effekt på arbetsmiljön.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsplatser utformas och utrustas för att förebygga risken för våld och hoy så långt som möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:3 gäller på alla arbetsplatser.

Förebyggande arbete mot våld och hot

Genom välarbetat säkerhetsarbete, rutiner och utbildning kan ni förebygga våld och hot på era arbetsplatser.

Kompetensutveckla har en Onlinekurs om våld och hot i arbetsmiljön, kursen syftar till att förbättra arbetsmiljön på ditt företag och minska riskerna med våld och hot för arbetstagarna. Upplägget för denna utbildning är att först gå igenom lagar och föreskrifter som omfattar våld och hot på arbetsplatsen. Därefter kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Utbildningen är framför allt till för arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om våld och hot i sin arbetsmiljö.

Risker

Vilka risker ni har för att bli utsatta för våld och hot varierar beroende på vilken bransch ni är verksamma inom. En verksamhet som hanterar pengar eller varor utsätts tyvärr för en ökad risk för rån och tyvärr är vapenhot vanligt vid rånförsök.

Att arbeta i direktkontakt med människor kan medföra ökad risk för våld och hot, det kan försätta er personal i en mycket utsatt position, exempel är personal inom hälso- och sjukvården, omsorg och sociala tjänster. Handläggare inom stat och kommun, exempel djurskyddsinspektörer och skol- och transportpersonal riskerar att bli utsatta av olika former av våld och hot i sitt arbete.

Digitala arbetsmiljön

Vi inte glömma att våld, hot och kränkning även sker utanför den fysiska miljön, förekommande är att detta även sker i er digitala arbetsmiljö. Hot och kränkningar kommer även via epost och sociala medier. Ytterligare risker som kan medföra risker för hot och våld är:

 • kvälls- eller nattarbete
 • ensamarbete
 • bristande kunskap och erfarenhet både inom sitt yrkesområde och om bemötande och konflikter
 • stress, tidsbrist, för hög arbetsbelastning
 • brottsbelastade områden eller platser

Undersöka

Tillsammans ska arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud undersöka arbetsmiljön och de risker för våld och hot som kan förekomma i verksamheten.

Som arbetsgivare förutsätts du ha högsta vetskapen om de olika risker som finns inom er verksamhet men genom att samverka så kan det framkomma fler eller andra risker som dina arbetstagare ser eller har kunskaper om. Tillsammans hittar ni lösningar, rutiner och instruktioner för att kunna ta bort dom risker eller minimera don och kunna jobba tryggt kring dom.

Fler förslag till olika metoder för att undersöka om det finns riskkällor:

 • analys av sjukfrånvarostatistik, tillbud och tillbudsrapporter
 • medarbetarsamtal
 • rapporter från skyddsombud
 • iakttagelser och information från arbetstagare
 • enkätundersökningar
 • checklistor
 • skyddsronder
 • personalmöten där planerade arbetsmiljöfrågor som exempelvis hot och våld diskuteras

Åtgärda

När ni gjort undersökning av arbetsmiljön och identifierat riskerna för hot och våld ska ni göra åtgärdsplan för att eliminera eller i minsta fall minimera riskerna för att er personal utsätts för våld och hot. Detta kan göras enligt nedan:

 • fysisk arbetsmiljö
 • lokalernas utformning och tillträde till lokaler
 • tillgänglighet, i lokalerna
 • öppethållande
 • miljön utanför lokalerna
 • inredning och utrustning
 • larm och andra tekniska hjälpmedel som fungerar

Om ni använder er av larm är det viktigt att personalen utbildas och tränas i att använda det så det fungerar enligt rutin när eller om det skulle uppstå en våldsam eller hotfull situation.

Det är viktigt att alla vet vilka rutiner som gäller om det uppkommer en hotfull situation för att kunna agera.
Det är också viktigt att alla vet vart man ska vända sig för krisstöd eller liknande för att ta hand om den drabbade personen. Desto bättre förebyggande arbete ni har desto lättare kommer det bli om det skulle hända att någon av er medarbetare skulle bli utsatt för hot eller våld. Viktigt är att dom rutiner som är satta är välkända och förankrade hos de anställda.

Om någon av er medarbetare skulle bli utsatta på arbetsplatsen så är det också viktigt att tänka på att inte lämna denne själv, det är ofta en kollega som blir det första stödet i en händelse efter hot och våld.

Slutligen vill vi även tillägga att om någon blir utsatt så är det viktigt att samla alla för att förmedla information om vad som hänt, hur man arbetat förebyggande och hur ni kommer jobba vidare utifrån vad som hänt, vad ni gjort för att hjälpa den som blivit utsatt.

AFA Arbetsmiljö
Dela Innehållet