I vitt skilda branscher över hela landet utbildar både små och stora företag,
där vart och ett har sin egen unika kombination av arbetsmiljörisker. 

Inom till exempel golvbranschen så exponeras golvläggare, mattläggare och golvslipare för både fysiska och kemiska arbetsmiljörisker och det är därför viktigt att både arbetsutrustning och arbetsmetoder är säkra att använda sig av. Då bygg- och anläggningsbranschen är en bransch där det sker väldigt mycket olyckor samt att många av dem som arbetar i den lider av belastningsskador så är det extra prioriterat att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

På företaget Golvslipning Stockholm så har man bestämt sig för att arbetsmiljö är något som ska prioriteras och här arbetar man systematiskt med arbetsmiljön för att säkerställa att man väljer att satsa på säkra arbetsmetoder och säker arbetsutrustning, detta har bland annat lett till att man idag kan erbjuda dammfri golvslipning. Dammpartiklar är ett problem inom många branscher och är något som kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan såsom försämrad astma, allergier m.m. Damm är något som man vill undvika att exponera sina medarbetare för men också naturligtvis kunderna. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan ni läsa mer om damm och riskerna med det.

Dammspridning på en byggarbetsplats räknas som en kemisk riskkälla och är något som byggarbetsmiljösamordnaren borde ta med i sin arbetsmiljöplan för att säkerställa att man vidtar rätt åtgärder när man arbetar med detta riskfyllda arbetsmoment. Golvslipning Stockholm sysslar också med mattläggning även det något som är förknippat med arbetsmiljörisker. 

Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön så försöker dem skapa trygghet för både arbetstagarna och kunderna man försöker förebygga risk för skada och ohälsa genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav. Detta innebär att man hela tiden försöker identifiera, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljörisker inom varje verksamhetsdel. Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga resurser, befogenheter och kunskaper för att kunna utföra sitt arbete. Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i deras verksamhet och man bedriver ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete. 

Dela Innehållet