fbpx
Arbetsmiljöplan

ARBETSMILJÖPLANEN

HAR NI KOLL

Vi får in många frågor som berör byggnads- och anläggningsarbeten och några av de vanligare frågorna berör arbetsmiljöplanen eller AMP:en som den också kallas. Så här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar.

Vad är en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen är ett hjälp- och styrdokument som ska påvisa hur ni arbetar med arbetsmiljön på er byggarbetsplats. Ni använder er av en arbetsmiljöplan för att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats. Syftet med arbetsmiljöplanen är att identifiera de olika riskfyllda arbetsmomenten som finns i byggprojektet och hitta metoder för att hantera dess riskfyllda arbetsmoment så säkert som det bara går.

När ska det upprättas en arbetsmiljöplan?

Ni behöver ha en arbetsmiljöplan om ni ska utföra ett bygg- eller anläggningsarbete. T.ex. om ni ska bygga en byggnad, riva en byggnad, bygga om, renovera, installera eller underhålla en byggnad eller anläggning och detta projekt som uppfyller en eller flera utav nedanstående punkter:

 • Arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta det totala antalet persondagar överstiger 500.
 • Något arbete under ”arbeten med särskild risk” nedan kommer att utföras eller ytterligare risker i arbetet uppkommer vid riskbedömningen.
 • Om arbetet skall utföras på plats där annan verksamhet pågår samtidigt, exempelvis renovering med kvarboende, renovering av lokaler där ordinarie verksamhet pågår, nybyggnad i direkt anslutning till plats där ordinarie verksamhet pågår.

Vilka är arbetena med särskild risk?

De arbeten med särskild risk som nämns i punkt 3 är:

 • Arbete med risk för fall.
 • Arbete med risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.
 • Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen.
 • Arbete med risk för exponering för joniserande strålning.
 • Arbete i närheten av högspänningsledningar.
 • Arbete som medför drunkningsrisk.
 • Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
 • Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.
 • Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.
 • Arbete vid vilket sprängämnen används.
 • Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement.
 • Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
 • Rivning av bärande konstruktioner eller konstruktioner innehållande hälsofarliga material eller ämnen.
 • Utifrån de ovanstående punkterna så kan vi konstatera att ni kommer behöva en arbetsmiljöplan för de allra flesta fall då ett bygg- eller anläggningsarbete utförs.

Vem ansvarar för att framställa arbetsmiljöplanen?

Eftersom er AMP ska vara klar och finnas tillgänglig på era byggnads- och anläggningsarbetsplatser när det praktiska arbetet börjar så är det er BAS P som upprättar och utformar er arbetsmiljöplan, utifrån vad AFS 1999:3 anger.

I vidare skede om och när det sker förändringar i projektet så är det BAS U som ansvarar för att hålla er AMP uppdaterad och att den är aktuell till de förutsättningar och tillvägagångsätt ni använder er av.
Vidare så ansvarar även BAS U för att er AMP finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att alla som arbetar vet var den finns, så de kan ta del av den.

Det övergripande ansvaret ligger hos byggherren för er arbetsmiljöplan men fördelningen av uppgifterna ligger hos BAS P / U.

Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

I en arbetsmiljöplan ska det finnas:

 • Regler som tillämpas för bygg och anläggningsarbeten.
 • Hur skydds och arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsen.
 • Tidsplanering för de olika arbetsmomenten.
 • Beskrivning och åtgärder för att flera entreprenörer ska kunna bedriva sina verksamheter samtidigt på plats utan att medföra risker för varandras arbeten.

Slutligen vill vi bara tillägga att påminna er om att varje byggarbetsplats är unik och att ni därför inte ska använda er av gamla AMP till tidigare projekt, då det lätt kan leda till olyckor eller ohälsa utifrån att arbetsmiljöplanen inte varit specifik för just detta projekt.

Gör era arbetsmiljöplaner lättförstådda, så att alla kan och kommer förstå den. Samverka med berörda på ert byggarbete för att få god kännedom om de olika momenten längst vägen och vidare kunna ha mycket goda åtgärds och handlingsplaner för hur ni ska kunna minimera och arbeta säkrare runt de riskfyllda arbetsuppgifterna.

AFA Arbetsmiljö
Dela Innehållet