fbpx
Kompetensutveckla.se

BOKNINGSREGLER

Vid speciella önskemål om kosten, var vänlig kontakta Kompetensutveckla.se minst två veckor innan. Kompetensutveckla.se ordnar ej logi. Kallelse kommer att skickas till dig cirka två veckor före kursstart och faktura skickas separat.

En beställning via vår hemsida eller via mejl är genomförd när du har erhållit orderbekräftelse från Kompetensutveckla.se. Priserna anges utan moms. Momsen är 25 % för utbildningar.

För att beställa av oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är "Gulmarkerade”. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och inte meddela dig om eventuella förändringar. Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter inom ramen för GDPR. Dessutom behandlas uppgifter om dina inköp. De personuppgifter du lämnar används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till goda kundrelationer. Kompetensutveckla.se garanterar att ingen annan använder uppgifterna för marknadsföring.

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift. Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Faktura skickas från Kompetensutveckla.se fyra veckor före utbildningstillfället för öppna utbildningar.

Anmälan är bindande så snart Kompetensutveckla.se accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Kompetensutveckla.se. Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kompetensutveckla.se med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kompetensutveckla.se med 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med Kompetensutveckla.se. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och senast 14 dagar innan kursstart till en kostnad av 1 500SEK per deltagare. Kompetensutveckla.se har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Reglerna är fastställda i enlighet med Utbildningsföretagens generella branschregler.

Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

In English

Special dietary requests must be made to Kompetensutveckla.se at least two weeks in advance. Kompetensutveckla.se does not arrange accommodation.

An invitation will be sent to you approximately two weeks before the start of the course and the invoice will be sent separately.

An order placed via our website or via email is completed when you have received an order confirmation from Kompetensutveckla.se. Prices are quoted without VAT. VAT is 25% for training.

To order from us, you must enter information in all fields that are "yellow-marked". If we do not have your e-mail address, we cannot send any order confirmation or inform you of any changes. We store your name, address and other contact details within the framework of GDPR. In addition, information about your purchases is processed. The personal data you provide is used for order handling, invoicing, information, marketing and other things that aim to create good customer relationships. Kompetensutveckla.se guarantees that no one else uses the data for marketing.

All payments are made by invoice. Payment terms are 30 days. If the invoice is overdue, the customer will be charged a reminder fee, late payment interest and a possible collection fee. If payment is not received on time, a payment reminder will be sent with a reminder fee and late payment interest. The invoice is sent from Kompetensutveckla.se four weeks before the training event for open training courses.

The registration is binding as soon as Kompetensutveckla.se has accepted the booking and sent confirmation that the participant has been accepted to the training. Cancellations must always be made in writing to Kompetensutveckla.se. In case of cancellation 2-4 weeks before the course start, the customer shall reimburse Kompetensutveckla.se with 50% of the course fee. In case of cancellation less than two weeks before the course start, the customer shall reimburse Kompetensutveckla.se with 100% of the course fee. In case of a hindrance, the place can be transferred to another person in the same company after consultation with Kompetensutveckla.se. Rebooking to another course date may only be made once and no later than 14 days before the course start at a cost of SEK 1,500 per participant. Kompetensutveckla.se has the right to cancel a course, in which case all any fees paid will be refunded. No compensation will be paid in addition.

The rules are established in accordance with the general industry rules of the association of private education providers.

Here is a list of all our teacher led courses