VAD ÄR ETT SKYDDSOMBUD?

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön
och ska följa utvecklingen och bevaka arbetsmiljön inom skyddsområdet. Förtroendeuppdraget utses av en facklig organisation som har ett kollektivavtal med arbetsgivaren, eller av sina arbetskamrater.

Skyddsombudet även kallat för arbetsmiljöombudet har inte ansvar för arbetsmiljöarbetet utan det har som sagt arbetsgivaren. Skyddsombudets uppdrag täcker in det mesta, alltifrån tekniska frågor till att hålla intresset och engagemanget för arbetsmiljön igång på arbetsplatsen. Att hålla engagemanget uppe för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen kanske är en av de viktigaste uppgifterna.

Vilken utbildning rekommenderas för att bli skyddsombud?
BAM- utbildningen är den absolut största och mest populära arbetsmiljöutbildningen i Sverige och är en grundkurs för chefer och skyddsombud och även för andra som har behov av arbetsmiljökunskaper.
Under utbildningen så går vi igenom de viktigaste delarna av lagstiftningen, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen m.m. Vi tittar på de olika rollerna, arbetsgivare, chef, skyddsombud etc. och hur ansvaret för arbetsmiljöarbetet ser ut. Vi går naturligtvis igenom föreskriften SAM och tittar på hur man kan och ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet i en organisation. Metoder för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker och brister lägger vi stor vikt på. Vi kommer under utbildningen också att fördjupa oss i den psykosociala arbetsmiljön där risker som arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Arbetsanpassning, rehabilitering, friskfaktorer är andra begrepp som vi kommer att beröra. 

Vilka områden bör ett skyddsombud ha insikt i?
Skyddsombudets uppdrag är bland annat att se till att det systematiskt arbetsmiljöar­betet fungerar i den vardagliga verksamheten och medverka när handlingsplaner ska upprättas. I Skyddsombudets uppdrag är medverkan i skyddsronder, planering av lokaler, arbetsmetoder, arbetsorganisation m.m.Skyddsombudet har också rätt att begära åtgärder av arbetsgivaren och då ska arbetsgivaren bekräfta skriftligen vad som ska åtgärdas. Om ar­betsgivaren inte genast bekräftar kan Arbetsmiljöverket kopplas in.På skolor ska det finnas elevskyddsombud och studerandeskyddsombud och dem har i princip samma rättigheter som skyddsombud. Dock får elevskyddsombud inte avbryta arbeten eller ta del av sekretessbelagt material.

Dela Innehållet