fbpx
Rapport arbetsmiljö

UTRIKESFÖDDA UPPLEVER SÄMRE ARBETSMILJÖ ÄN INRIKESFÖDDA ENLIGT NY RAPPORT

En nyutkommen rapport från Arbetsmiljöverket kastar ljus över en oroande klyfta i arbetsmiljön mellan utrikesfödda och inrikesfödda arbetstagare. Rapporten, som inkluderar en omfattande analys av arbetslivet, visar på betydande skillnader i uppfattningen om arbetsmiljön och avslöjar att utrikesfödda individer känner sig betydligt mer utsatta.

Särskilt alarmerande är det faktum att en betydligt större andel utrikesfödda arbetstagare rapporterar att de har blivit utsatta för kränkande behandling på arbetsplatsen, en oroväckande fördubbling jämfört med inrikesfödda kollegor.

Jacob Grönlund, analytiker på Arbetsmiljöverket, poängterar att det är oacceptabelt att någon arbetstagare ska behöva genomlida mobbning eller kränkning på sin arbetsplats. Han belyser vikten av att arbetsgivare aktivt agerar för att förebygga dessa risker och skapa en trygg arbetsmiljö.

Rapporten bygger på resultat från Arbetsmiljöundersökningen och visar att utrikesfödda i större utsträckning än inrikesfödda står inför arbetsmiljöutmaningar som rör organisation och sociala faktorer. Denna grupp upplever ökad psykisk belastning i sitt arbete och konstaterar fler incidenter av mobbning och diskriminering baserat på religion, tro och etnicitet. Särskilt framträdande är skillnaden när det gäller mobbning på arbetsplatsen – där 12 procent av de utrikesfödda rapporterar att de har blivit utsatta, jämfört med 6 procent av de inrikesfödda.

En markant klyfta framträder även mellan inrikesfödda och de som är födda utanför Europa när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Grönlund uttrycker sin oro över dessa skillnader och påpekar att en dålig arbetsmiljö drabbar både individ och arbetsmarknad i vidare omfattning.

Rapporten framhäver också att utrikesfödda ofta återfinns inom branscher med specifika utmaningar, såsom vård, bygg, transport samt hotell- och restaurangnäringen. Dessa sektorer är dessutom mer benägna att uppleva diskriminering och trakasserier enligt Arbetsmiljöundersökningen. Dessutom är det vanligare med tidsbegränsade anställningar och arbetsuppgifter med lägre krav på utbildning för utrikesfödda.

Arbetsgivare uppmanas att vidta åtgärder för att aktivt förebygga kränkande behandling på arbetsplatsen genom att tydligt markera att sådana handlingar inte tolereras, motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande behandling samt etablera klara rutiner för att hantera dessa situationer.

 

Källa: Arbetsmiljöverket

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet