fbpx
Kompetensutveckla.se

SKYDDSOMBUD

Arbetsmiljöombud eller i dagligt tal skyddsombud är en person som skall företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet utses av arbetstagarna eller av den lokala fackliga organisationen om verksamheten har ett kollektivavtal.Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren har ansvaret över arbetstagarna och att samverkan skall ske med dem för att uppnå en bra arbetsmiljö. För att det skall vara praktiskt möjlig, så har skyddsombudet den rollen att företräda arbetstagarna.Då skyddsombudets uppgifter är vida, allt från att verka för en bra arbetsmiljö, övervaka att arbetsgivaren fyller kraven i arbetsmiljölagen till att ha tekniskt kunnande om till exempel maskiner som används i verksamheten, så kräver det att skyddsombudet får utbildning. Ansvaret för att skyddsombudet får adekvat utbildning ligger på arbetsgivaren.Alla arbetsplatser med fem eller fler anställda skall ha minst ett skyddsombud.Om en arbetsplats har fler skyddsombud skall ett av dem vara huvudskyddsombud och kunna företräda övriga skyddsombud.Arbetsplatser med minst 50 anställda skall dessutom ha en skyddskommité, där minst ett skyddsombud skall närvara.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet syfte är att förebygga olycksfall och ohälsa samt att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och det straffrättsliga ansvaret, men för att det skall fungera så måste alla (arbetsgivaren med alla chefer och arbetstagarna med stöd av främst skyddsombuden) samverka för en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har också ett personligt ansvar att följa lagar och regler. De är också skyldiga att rapportera brister, tillbud och olyckor till arbetsgivaren samt att själv bidraga till att skapa den goda arbetsmiljön.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet